DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU POLJOBIT PANČEVO (u daljem tekstu: Poljobit), sa sedištem u Pančevu,  ul.Dr. Svetislava Kasapinovića 29, MB: 08712212, PIB: 101053693, u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući sve relevantne pozitivnopravne propise.

Molimo Vas da saržinu ove Politike privatnosti pažljivo pročitate!

1. Rukovalac podacima o ličnosti

Shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koje regulišu zaštitu podataka o ličnosti, Poljobit je Rukovalac podacima o ličnosti obzirom da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

2. Obrađivač podataka o ličnosti

Poljobit, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

3. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Poljobit je, shodno relevantnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Licu za zaštitu podataka o ličnosti se možete obratiti u vezi svih pitanja koja se odnose na obradu podataka o ličnosti koju vrši Poljobit, kao i u pogledu realizacije prava na zaštitu podataka o ličnosti.

 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Miloš Bokan
 • Adresa: Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo
 • E-mail: zastita.podataka@poljobit.rs
 • Kontakt telefon: 062/772-367
4. Koje podatke o ličnosti prukuplja Poljobit?

Podatke o ličnosti koje prikuplja Poljobit pre svega zavise od: vrste usluge koju pruža kupcima, klijentima, korisnicima i njihove namere da da koriste usluge Poljobit-a, vrste ugovora koji Poljobit zaključuje sa ovim licima, namere lica čiji se podaci obrađuju da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. Reč je podacima bez kojih Poljobit ne može da izvrši ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 • podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu poljobit.rs
 • podatke vezane za korišćenje Poljobit internet prodavnice;
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.
5. Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Poljobit prikuplja i koristi podatke o ličnosti radi realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz svoje ponude, radi izvršenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju tražiti izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih Poljobit obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja robe
 • prodajne i marketinške aktivnosti Poljobita
 • administracija ugovornog odnosa
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • dostava kupljene robe
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • slanje obaveštenja putem Biltena
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Poljobita

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima Poljobit će od Vas zatražiti dodatni pristanak, koji može da bude povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

6. Pristup podacima o ličnosti

Poljobit preduzima sve mere tehničkog i organizacionog karaktera kako bi se podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti Poljobit-a, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

 • državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti,
 • advokatima,
 • servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama,
 • drugim poslovnim partnerima.

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Poljobit-a, izuzev državnih organa i organa javne vlasti.

7. Obrada podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti mogu biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koje Poljobit prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Poljobit-a.

8. Ostvarivanje prava

Lice čije podatke Poljobit obrađuje, kada je to predviđeno Zakonom, ima:

 • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
 • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti), ukoliko Poljobit podatke o ličnosti
 • obrađuje uz dati  pristanak;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
 • pravo na podnošenje prigovora bilo Poljobit-u, bilo nadležnom državnom organu.

Poljobit licima čiji se podaci o ličnosti obrađuju, u cilju realizacije gore pobrojanih prava, obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale za postavljanje zahteva:

 • lično, u prodajnom centru Poljobit-a – ul. Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo
 • putem elektronske pošte – zastita.podataka@poljobit.rs

Lice čije podatke o ličnosti Poljobit obrađuje predmetni zahtev podnosi lično i to tako da je ovlašćenim licima Poljobit-a omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

9. Pravo na prigovor nadzornom organu

Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno Poljobit-u, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija, e-mail office@poverenik.rs, broj telefona: 011/3408-900.

10. Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisan je od svrhe radi koje ih Poljobit obrađuje. Primera radi, Podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem Biltena čuvaju se dok god se lice nalazi na Bilten listi, odnosno do opoziva saglasnosti. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

11. Kontakt podaci

Za sva pitanja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti telefonom, e-mailom ili poštom, kako sledi:

 • slanjem elektronske pošte na zastita.podataka@poljobit.rs
 • pisanim putem na adresu: Ul. Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo
 • putem obrasca koji možete preuzeti ovde
 • pozivom kontakt centra na : ­062/772-367

Za komunikaciju sa Poljobit-om radi ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.

12. Ažuriranje Politike privatnosti

Poljobit redovno ažurira Politiku privatnosti i njen sadržaj usklađuje sa zakonskim i regulatornim obavezama, kao i(ili) sa sopstvenim poslovnim procesima. Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji Poljobit-a i nalazi se na internet domenu poljobit.rs.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje se u većoj meri odražavaju na obradu podataka o ličnosti Poljobit će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno Vas informisati.

13. Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

Za svrhe pružanja usluge dostave i povrata robe Poljobit prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • ime i prezime
 • adresa
 • broj telefona
 • e-mail adresa.

Navedene podatke Poljobit čini dostupnim poslovnim partnerima – pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Poljobit-a za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

14. Kolačići (“Cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Internet prezentacija Poljobit-a koja se nalazi na internet domenu https://www.poljobit.rs koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja,  njenog daljeg unapređenja, kao i poboljšanja Vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.

Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje Vašem uređaju (računaru, tabletu, mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. Poljobit koristi kolačiće kako bi posetiocima njegove internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje Poljobit prikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i tako dalje.

Kolačiće posetilac internet prezentacije Poljobit-a može u svakom trenutku onemogućiti –  blokirati u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi interent prezentaciji Poljobit-a, određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.

Politici kolačića Poljobit-a možete pristupiti ovde .

15. Bilten i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ako lice želi da prima obaveštenja o ponudi Poljobit-a putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na Bilten listu. Prilikom prijave na ovu mejling listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezima i e-mail adresa.

U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa Bilten liste pozivom na broj telefona 062/772-367, slanjem zahteva na e-mail: zastita.podataka@poljobit.rs ili na adresu: Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo.

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, Poljobit može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Poljobit istima daje na obradu isključivo podatke  koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne sme koristiti predmetne podatke.

Poljobit neće kontakt podatke date u svrhu dostavljanja Biltena deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Biltena, od Poljobit-a može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo. Pored toga, Poljobit može licu dostaviti informacije  koje se odnose na promene u vezi sa poslovanjem Poljobit-a i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.